ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร รับ 15,000 บาท ยื่นอุทธรณ์เกษตรกรวันสุดท้ายแล้ว

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร รับ 15,000 บาท ยื่นอุทธรณ์เกษตรกรวันสุดท้ายแล้ว

เยียวยาเกษตรกร รับ 15,000 บาท เตือนเกษตรกรที่มีรายชื่อตกหล่น หรือไม่ได้รับสิทธิ์ให้รีบยื่นอุทธรณ์รับเงินกับ 8 หน่วยงานด่วน เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว

จากมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดย ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา

สำหรับเกษตรกรที่มีรายชื่อตกหล่น หรือไม่ได้รับสิทธิ์สามารถแจ้งอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองกับ 8 หน่วยงาน ภายในวันนี้ (5 มิ.ย. 63) เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้ว

  1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
  2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง
  3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง
  4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง
  5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง
  6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
  7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
  8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

ดังนั้น ขอให้เกษตรกรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ ภายหลังจากที่ยื่นอุทธรณ์แล้วสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่