เราไม่ทิ้งกัน หอมฟุ้ง! ครม. เคาะขยายฐานผู้มีสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท เพิ่มเป็น 9 ล้านคน

เราไม่ทิ้งกัน หอมฟุ้ง! ครม. เคาะขยายฐานผู้มีสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท เพิ่มเป็น 9 ล้านคน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิดต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยมาตรการชดเชยรายได้ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จากการเปิดลงทะเบียนออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งได้ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ์ของมาตรการดังกล่าวจากเดิมจำนวน 3 ล้านคน เป็นจำนวน 9 ล้านคน

เพื่อให้สามารถชดเชยรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที กระทรวงการคลังขอนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนไม่เกิน 45,000 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา มาใช้ชดเชยรายได้ครั้งแรกในเดือน เม.ย. นี้ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทีได้รับสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้ไปก่อน ส่วนในเดือนต่อไปๆ กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมอีกครั้ง

นางนฤมล ระบุอีกว่า ตามมาตรา 54 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม กำหนดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ที่มีจำนวนราว 5 ล้านคน ไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎหมายกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย .พ.ศ.... ที่ ครม. เห็นชอบไว้ จึงต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงช่วยผู้ประกันตนมาตรา 33 บางส่วนที่ไม่สิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 70,676 คน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กลุ่มอื่น ๆ นั้น กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

อ่านเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่