รับสมัครชายไทย วุฒิ ม. 6 ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น 3 ปี จบปุ๊บได้เงินตั้งหลักปั๊บ!

รับสมัครชายไทย วุฒิ ม. 6 ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น 3 ปี จบปุ๊บได้เงินตั้งหลักปั๊บ!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IMJapan ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ได้แก่

  1. เพศชายอายุ 20-30 ปี
  2. จบการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
  3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  4. ไม่มีรอยสักบนร่างกายเด็ดขาด
  5. สายตาปกติ ไม่สั้น-ยาว-เอียง และไม่ตาบอดสี 
  6. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (คลิก)

ระยะเวลาฝึกงานเทคนิคและค่าตอบแทนที่จะได้รับ

1. IM ประเทศญี่ปุ่นจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ- (กรุงเทพฯ-โตเกี่ยว-กรุงเทพฯ)

2. IM ประเทศญี่ปุ่น กำหนดระยะเวลาฝึกงานเทคนิคสูงสุด 3 ปี โดยผู้ฝึกงานจะต้องฝึกงานเทคนิคกับสถานประกอบการที่รับผู้ฝึกงานที่ IM ประเทศญี่ปุ่น จัดให้เท่านั้น โดยได้ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างตามเงื่อนไข และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

  • เดือนแรก ผู้ฝึกงานแต่ละคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และ IM ประเทศญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ฝึกงานต้องรับผิดชอบเอง
  • เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 ผู้ฝึกงานเทคนิคภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่นระหว่างผู้ฝึกงานเทคนิคกับสถานประกอบการ (ได้รับค่าข้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด) ทั้งนี้ ผู้ฝึกงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
  • ผู้ฝึกงานเทคนิคที่สำเร็จงานฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

3. IM ประเทศญี่ปุ่น จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าดอกเบี้ยประกันภัยผู้ฝึกงานเทคนิค

สำหรับการรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ, สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจังหางานจังหวัดทุกจังหวัด เริ่มรับสมัคร 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

0001(10)

0002(8)

0003(4)

0004(3)

0005(3)

0006(1)