7 ธุรกิจเด่น ส่องธุรกิจปีงูเล็ก แกร่ง-โตท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง

7 ธุรกิจเด่น ส่องธุรกิจปีงูเล็ก แกร่ง-โตท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

ปี 2556 นี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่ผู้ประกอบการยังคงต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง แม้ว่าจะเริ่มเห็นพัฒนาการของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐฯ

ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจจีนก็มีสัญญาณการเติบโตที่ปรากฏชัดเจนมากขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2556 โดยเฉพาะเศรษฐกิจในภาคการส่งออกที่จะกลับมาขยายตัวเร่งขึ้น

ภาคธุรกิจยังมีปัจจัยบวกจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยเฉพาะการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่ม CLMV (ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน

อีกทั้งยังจูงใจให้ธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนขยายฐานธุรกิจให้ไทย ซึ่งกิจกรรมเศรษฐกิจเหล่านี้จะสร้างอานิสงส์ให้แก่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจำนวนมาก ในปี 2556 ยังคงมีปัจจัยลบปกคลุมการดำเนินธุรกิจ

โดยเฉพาะแรงกดดันจากต้นทุนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาทในอีก 70 จังหวัด (จากที่ในปี 2555 ปรับเป็น 300 บาทไปแล้วใน 7 จังหวัด)

การทยอยลดการอุดหนุนราคาพลังงานของภาครัฐ ซึ่งจะมีผลต่อราคาก๊าซธรรมชาติ และก๊าซหุงต้ม (LPG) ทั้งภาคครัวเรือน ขนส่ง และอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้า Ft รอบใหม่

ซึ่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยลบด้านอื่นๆ ที่ธุรกิจบางประเภทจะต้องเผชิญ

อาทิ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัจจัยทางการเมืองในประเทศ ขณะที่ธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวโดดเด่นน่าจะมีสัดส่วนน้อยกว่า โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้วิเคราะห์ ภาพรวมทิศทางของอุตสาหกรรมที่สำคัญในปี 2556 ดังนี้

1. ส่งออกรถยนต์เติบโต 20-26% ... ผลักดันยอดผลิตแตะ 2.5-2.6 ล้านคัน ทำสถิติใหม่ 2 ปีซ้อน (อ่านรายละเอียดในไฟล์ Word)

2. ธุรกิจโทรคมนาคม ... บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังมาแรง รับ 3G

3. ธุรกิจทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีแข่งแรง...ขณะที่ดิจิทัลทีวีนับเป็นจุดเปลี่ยนฟรีทีวี

4. ธุรกิจก่อสร้าง: อานิสงส์โครงการภาครัฐ...เอกชนขยายการลงทุนต่างจังหวัดคึกคัก

5. ธุรกิจขนส่ง: ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัว...กิจกรรมการค้าชายแดนหนุน

6. ธุรกิจโรงพยาบาล: ขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย

7. ยางพารา ... ส่งออกน่าจะกลับมาเติบโตดีขึ้นจากความต้องการในตลาดโลก แม้ปี 2556 จะเป็นปีที่ภาพของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว ซึ่งน่าจะพอเป็นแรงส่งให้ธุรกิจส่งออกหลายสาขามีทิศทางกระเตื้องขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

เนื่องจากธุรกิจเหล่านั้นจะมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวที่เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ สำหรับธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในปี 2556 นี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่าในปี 2556 นี้

การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจะทำสถิติใหม่สูงถึงประมาณ 2.5-2.6 ล้านคัน ขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจทีวี (ทั้งทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวีและดิจิทัลทีวี)

คาดว่าจะเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวเด่นที่จะมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนเฉพาะที่สำคัญอย่างการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการดำเนินกิจการโทรทัศน์ทั้งเคเบิ้ลทีวีและฟรีทีวี

รวมถึงความชัดเจนจากการประมูลเครือข่าย 3G และดิจิทัลทีวี อย่างไรก็ตาม การเติบโตของภาคธุรกิจส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วอาจยังขยายตัวเพียงในระดับปานกลาง

โดยสถานการณ์ธุรกิจภายในประเทศยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

การปรับลดการอุดหนุนราคาพลังงานลง และการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า Ft ซึ่งการปรับขึ้นของต้นทุนจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องมายังการปรับขึ้นของราคาสินค้าในปี 2556

ขณะเดียวกันก็มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก ซึ่งจะสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการไทยที่จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

และสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตได้ต่อเนื่อง ขณะที่บางภาคธุรกิจอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากในการที่จะฝ่าฟันให้ผ่านพ้นปัจจัยลบที่รุมล้อม ซึ่งบางปัจจัยก็เป็นปัจจัยเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ

และอาจส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง เช่น ปัจจัยด้านการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน สภาวะเศรษฐกิจและมาตรการการค้าของประเทศคู่ค้า ตลอดจนสภาพการแข่งขัน โดยตัวอย่างธุรกิจที่เผชิญความท้าทายในปี 2556

อาทิ ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจเครื่องหนัง เป็นต้น