ประกันสังคม ดูแลทุพพลภาพตลอดชีพ

ประกันสังคม ดูแลทุพพลภาพตลอดชีพ
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานจนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพ ว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิกรณีทุพพลภาพให้กับผู้ประกันตน

จากเดิมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ เพิ่มเป็นให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียสมรรถภาพของร่างกายไม่ถึงร้อยละ 50 มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ

และในกรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 จากเดิมให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 15 ปี เพิ่มเป็นให้สิทธิผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นตลอดชีวิต

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกันตนดูแลตนเองในการดำรงชีวิต หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยก็สามารถใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม และขอให้เชื่อมั่นว่าจะดูแลผู้ประกันตนทุกคนในระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึ่งได้และประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ