ธปท.ประกาศวันหยุดแบงก์ปี56 ได้หยุด15วัน

ธปท.ประกาศวันหยุดแบงก์ปี56 ได้หยุด15วัน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 11/2555 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ.2556 1. เหตุผลในการออกประกาศ เพื่อกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2556  2. อำนาจตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 25563. ขอบเขตการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง4. วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 25561.วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2.วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา  3.วันจันทร์ 8 เมษายน ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน)  4.วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์  5.วันอังคาร 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน)  6.วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ   7.วันจันทร์ 6 พฤษภาคม ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม)  8.วันศุกร์ 24 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา  9.วันจันทร์ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี   10.วันจันทร์ 22 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา  11.วันจันทร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  12.วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  13.วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   14.วันอังคาร 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  15.วันอังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปีสำหรับสถาบันการเงินในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูลให้หยุดในวันตรุษอีดุลฟิฏรี่ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีก 1 วัน หากวันตรุษดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์5. วันเริ่มต้นการถือปฏิบัติ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย