ส.โรงสีหนุนตั้งตลาดข้าวอาเซียนรับมือAEC

ส.โรงสีหนุนตั้งตลาดข้าวอาเซียนรับมือAEC
นายชาญชัย รักษ์ธนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และแนวทางการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน ระหว่าง ไทย-กัมพูชา ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ประเทศผู้ผลิตข้าวสามารถกำหนดราคาข้าวที่เหมาะสมตามคุณภาพข้าวได้ โดยในปัจจุบันราคาข้าวของประเทศเพื่อนบ้านมีราคาต่ำกว่าประเทศไทยมากถึง 200 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำให้คุณภาพข้าวต่างกัน เกิดปัญหาในเรื่องของการสวมสิทธิ์ข้าว และเมื่อมีการหารือกับทุกประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศเวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา แล้ว จะทำให้ความร่วมมือใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ได้ โดยเฉพาะความมั่นคงอาหาร ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสไปลงทุนตั้งโรงสีในประเทศเพื่อนบ้าน