พณ.จ่อพัฒนาSMEภูมิภาคดันส่งออกตามเป้า

พณ.จ่อพัฒนาSMEภูมิภาคดันส่งออกตามเป้า
นางจิรภาพรรณ มลิทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการเสวนา เครือข่ายธุรกิจสำคัญอย่างไร ในยุค AEC ว่า ทางกรมฯ จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา SME ในส่วนภูมิภาค เพื่อผลักดันให้เกิดการส่งออกให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกของสินค้าจาก SME จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกในภาพรวม ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการส่งออกในภาพรวม ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกได้ โดยตลาดของผู้ประกอบการ SME จะอยู่ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากสินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ ด้วยการพัฒนามูลค่าเพิ่มของสินค้า จากความเป็นเอกลักษณ์ไทย โดยมั่นใจว่า การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 SME ที่ต้องการเป็นผู้ส่งออก จะสามารถแข่งขันในตลาด AEC ได้เป็นอย่างดี