กกร.หารือตั้งคกก.กลั่นกรองตั้งโรงงาน

กกร.หารือตั้งคกก.กลั่นกรองตั้งโรงงาน
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้มีการหารือถึงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การพิจารณาอนุญาตโรงงานประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีการออกกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่มีการระบุลักษณะของประเภทโรงงานกว้างเกินไป ไม่สามารถเจาะจงเป็นหมวดหมู่ชัดเจนได้ รวมทั้ง การยื่นเอกสารขอจดทะเบียนโรงงานอาจมีความล่าช้า เนื่องจาก ไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ว่าแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลานานเท่าไหร่ ทำให้ภาคเอกชนเกิดความกังวลว่าอาจมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในการทำงานของภาครัฐ ทั้งนี้ จะมีการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ในสัปดาห์หน้า