พณ.ให้เอกชน3จว.ใต้จดทะเบียนข้ามเขตได้

พณ.ให้เอกชน3จว.ใต้จดทะเบียนข้ามเขตได้
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการผลักดันการค้าและการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย จ.ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้เปิดให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้ามเขตได้ ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จ.สงขลา และที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตามอำนาจนายทะเบียน โดยไม่ต้องจดทะเบียนในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพียงกึ่งหนึ่ง  เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ตามนโยบายในการสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาล และในอนาคตจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการจดทะเบียนข้ามเขตได้ทั่วประเทศ ซึ่งในขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  โดยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้มีนิติบุคคลจดทะเบียนประกอบกิจการอยู่ประมาณ 2,800 ราย และมีสถิติเพิ่มขึ้นทุกปี ร้อยละ 10