ภูมิ เผย พื้นที่ USA 55% เจอภัยแล้ง

ภูมิ เผย พื้นที่ USA 55% เจอภัยแล้ง
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ มีรายงานว่า ขณะนี้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงพื้นที่ตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งทำการเกษตร ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะ พื้นที่ปลูกข้าวโพด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญในการทำปศุสัตว์ คาดว่า ราคาข้าวโพดจะปรับตัวสูงขึ้น และสูงขึ้นตามสภาพภัยแล้ง ส่งผลต่อราคาอาหารภายในประเทศ ให้ปรับราคาสูงขึ้นร้อยะล 3 - 4 ในปี 2556 ทั้งเนื้อวัว ผลิตภัณฑ์นม ไก่ ไข่ไก่ เนื้อหมู และอาหารทะเล และในบางพื้นที่ ได้ออกมาตรการประหยัดน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือล่วงหน้าแล้ว ฉะนั้นผู้ประกอบการไทยจะต้องมีการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าของไทย รวมทั้ง ผลกระทบจากราคาอาหารสัตว์ที่อาจมีการปรับตัวสูงขึ้น