อัทธ์แนะรัฐให้เงินSMEทำธุรกิจในอาเซียน

อัทธ์แนะรัฐให้เงินSMEทำธุรกิจในอาเซียน
นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึง ศักยภาพการแข่งขันการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพไทยว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่ ยังไม่มีความพร้อมต่อการแข่งขันในอาเซียน และยังขาดความรุกความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC ดังนั้น ในช่วงเวลาที่เหลือ 2 ปี 5 เดือน ก่อนเปิด AEC ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องทำงานร่วมกันเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนแรงงานในการพัฒนาด้านภาษา ความชำนาญในวิชาชีพให้พร้อมประกอบการแข่งขัน ไทยจะแพ้สิงคโปร์และมาเลเซีย ที่ขณะนี้มีความพร้อมในทุกด้าน ส่วนขณะนี้การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ SME ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรปรับเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ง่ายขึ้น รวมทั้งควรมีการให้ข้อมูลเชิงลึกในการทำตลาด ทั้งนี้ เห็นว่า รัฐบาลควรทำนโยบายประชานิยมให้ SME ไปลงทุนในอาเซียน โดยควรให้เงินสนับสนุนประมาณ 300,000 - 500,000 บาทต่อราย ส่วนการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาดูแลเรื่อง AEC นั้น เห็นว่าทำได้ แต่อาจไม่สามารถช่วยในการขับเคลื่อน ดังนั้น หากจะมีการจัดตั้งควรให้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพราะมีอำนาจสั่งการได้โดยตรง และจะเห็นผลในทางปฏิบัติได้