นายกฯนำถกเตรียม AEC จ่อทำแผนแม่บท

นายกฯนำถกเตรียม AEC จ่อทำแผนแม่บท
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1 โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า เป็นการประชุมรวมทุกกระทรวง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทุกฝ่ายต้องเตรียมบูรณาการใน 3 เสาหลัก ประกอบไปด้วย ประชาคมเศรษฐกิจ การเมืองและการความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม จากนั้นจะรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนมารวมกับภาครัฐ จัดทำเป็นแผนแม่บท เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในกลุ่มของอาเซียน เนื่องจากไทย จะเป็นจุดยุทธศาสตร์สู่ประตูอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี คาดหวังให้แต่ละกระทรวงเสนอเนื้อหาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ส่งแนวทางการเตรียมความพร้อมไปก่อนหน้านี้แล้ว