MFCชี้ไทยต้องปรับโครงสร้างรับมือศก.โลก

MFCชี้ไทยต้องปรับโครงสร้างรับมือศก.โลก
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยถึงแนวทางในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ว่า ประเทศไทยจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ มายังฝั่งเอเชีย ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ โดยต้องเร่งกระตุ้นให้มีการลงทุนให้มากขึ้นเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รวมทั้งจะต้องรักษาวินัยทางการเงิน ด้วยการรักษาระดับของหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่ให้เกินร้อยละ 50 นอกจากนี้ จะต้องดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้อ่อนค่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และจะต้องมีการจับตาผลกระทบจากสเปนอย่างใกล้ชิด เพราะหากสเปนมีปัญหา เชื่อว่าจะรุนแรงกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศกรีซ และทำให้สหภาพยุโรป นั้นอยู่ในสภาวะวิกฤติที่ยาวนานออกไปอีก