ปธ.แบงก์กรุงเทพแนะไทยเร่งกำจัดจุดอ่อนก่อนไปAEC

ปธ.แบงก์กรุงเทพแนะไทยเร่งกำจัดจุดอ่อนก่อนไปAEC
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องเปิดมุมมองเศรษฐกิจไทยในกรอบ AEC ว่า AEC เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตาม เพราะยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลดีและผลเสียได้ แต่ประเทศไทย ต้องเตรียมความพร้อม กำจัดจุดอ่อนให้หมดไป ทั้งในเรื่องของการศึกษาและความรู้ ซึ่งการเกิดขึ้นของ AEC ย่อมมีทั้งส่วนได้และส่วนเสียอย่างแน่นอน โดยโจทย์สำคัญของประเทศไทย จะต้องดูว่าทำอย่างไรให้ไทยมีส่วน จากการเปิดตลาดประชากร ที่จะเพิ่มขึ้น 600 ล้านคน และมีส่วนในการเติบโตของอาเซียน ที่ปัจจุบันเศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 5.5 ต่อปี รวมถึงติดตามผลกรอบการเจรจาต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเอกชนไทยจะต้องมีความเข้มแข็ง โดยการเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้เพราะปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลง จำนวนแรงงานน้อยลง ค่าแรงมีราคาแพง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งความสนใจจากการลงทุนต่างประเทศ