ขนส่งทางบกเร่งเพิ่มขีดความสามารถภาคขนส่ง

ขนส่งทางบกเร่งเพิ่มขีดความสามารถภาคขนส่ง
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมผู้บริหารด้านการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกรมการขนส่งทางบก เป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบการให้บริการให้รองรับทิศทางการเปิดเสรีของอาเซียน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนส่ง ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้รับทราบถึงสาระสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีทั้งโอกาสและความท้าทายต่างๆ ที่ทุกภาคส่วน ต้องมีการปรับตัวมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการตลาดให้บริการขนส่งที่กว้างขวาง และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ตลอดจนพัฒนาในมาตรการด้านการส่งเสริมระบบการขนส่งในแต่ละประเทศ ให้สอดคล้องกันมาที่สุด ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในระบบการขนส่งภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุก สามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้อย่างยั่งยืน