อนุมัติงบกว่า 8.5 หมื่นล้านบาท สร้างรถไฟทางคู่ "เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ"

อนุมัติงบกว่า 8.5 หมื่นล้านบาท สร้างรถไฟทางคู่ "เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ"
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ขนาน เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงินรวม 85,845 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ช่วง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่จาก เด่นชัย ไป เชียงรายและเชียงของ วงเงินรวม 85,845 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

โดยโครงการดังกล่าวจะมีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือที่ประกาศใช้ล่าสุด และให้ รฟท.แบ่งสัญญาในการดำเนินโครงการเป็น 3 สัญญา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายปี และ/หรือให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ และเห็นชอบให้ รฟท.กู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ ยังอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้