การบินไทยมีมติแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน

การบินไทยมีมติแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน
นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัทแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ในระดับผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไปประจำสถานี ผู้จัดการสถานี และผู้จัดการบัญชีสำนักงานสาขา โดยสามารถดำเนินการขั้นตอนและการคัดเลือการสรรหาควบคู่ ในระหว่างที่บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ หากการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับผู้บริหารมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะกรณีแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุการทำงานประจำปี 2555 และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้นำเสนอผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้อนุมัติก่อนออกการคำสั่ง อย่างไรก็ตาม นายอำพน กล่าวด้วยว่า ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติโยกย้ายฝ่ายบริหาร เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และนางชุดา ธนะภูมิ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2555 เป็นต้นไปส่วน ความคืบหน้าการสรรหาบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ภายหลังจากที่มติของคณะกรรมการบริหารบริษัท ได้มีมติเลิกจ้าง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ทางบริษัทได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. - 6 ส.ค. 2555 ในวันทำการ เริ่มระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและแสดงความประสงค์สมัครรับคัดเลือกที่สำนักงานเลขานุการบริษัท อาคาร 1 ชั้น 21 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นั้น มี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน