"ต้นไม้" ก็เป็น "หลักประกัน" ทางธุรกิจได้ด้วย

"ต้นไม้" ก็เป็น "หลักประกัน" ทางธุรกิจได้ด้วย
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า รวม 58 ชนิด เช่น สัก พะยูง ชิงชัน แดง และเต็ง เป็นต้น เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกและมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งร่างกฎกระทรวงฯนี้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง