พณ.จัดสัมมนาธุรกิจยึดหลักธรรมภิบาล

พณ.จัดสัมมนาธุรกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางกรมได้จัดการสัมมนา พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล ขึ้นที่ จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่นของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ และจะมีการทยอยจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 17 ก.ค. ที่ จ.อุดรธานี และวันที่ 31 ก.ค. ที่ จ.ชลบุรี เพื่อทำให้ผู้ประกอบการตื่นตัวที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกโป่รงใส สามารถเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ได้อย่างมั่นใจ และรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้