กสอ. จัดงาน CLUSTER DAY 2012

กสอ. จัดงาน CLUSTER DAY 2012
นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมฯ มีเป้าหมายพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมา Cluster เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางตลาดให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ใน 25 กลุ่ม อาทิ Cluster สิ่งทอ, เครื่องหนัง, แปรรูปอาหาร, เซรามิก และเครื่องเงิน เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤติน้ำท่วมส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างโอกาสในการรวมกลุ่ม Cluster ที่เป็นรูปธรรม เพราจะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำความเข้มข้นในการรวมกลุ่ม Cluster กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดแสดงสินค้า Cluster Day 2012 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน นี้ โดยจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสมาชิก Cluster 19 กลุ่ม รวมสินค้ากว่า 68 รายการ ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในงานไม่ต่ำกว่า 8 แสนล้านบาท