พณ. ชี้ ราคาสินค้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

พณ. ชี้ ราคาสินค้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
นางวัชรี วิมุตตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาสินค้าได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทำให้หมดความจำเป็นในการคุมราคาสินค้า และทางกรมจะไม่ขอความร่วมมือขยายระยะเวลาการตรึงราคาสินค้าจากภาคเอกชนออกไปอีก และการดำเนินการหลังจากนี้ จะเน้นผลักดันผู้ประกอบการไทย ให้ออกไปเปิดตลาดในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพและสามารถออกไปเปิดตลาด AEC ได้ทันที อาทิ สินค้าในกลุ่มปศุสัตว์ เช่น สุกร และสินค้าในกลุ่มเกษตร เช่น ข้าว แต่ต้องดูว่าจะมีกลยุทธในการประกอบธุรกิจเชิงรุกได้อย่างไรทางด้าน นายกิตติวงศ์ สมบุญธรรม เลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า การจะเปิดตลาด AEC ได้นั้น เกษตรผู้เลี้ยงสุกรซึ่งเป็นรายย่อยและรายกลาง จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเกษตรจะไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องทำแบบครบวงจร ทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การเลี้ยงไปจนถึงการจัดจำหน่าย