กรมพัฒนาธุรกิจฯลงMOUสถาบันการศึกษา

กรมพัฒนาธุรกิจฯลงMOUสถาบันการศึกษา
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 มิ.ย. นี้ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ DBD Academy ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เป็นระบบ โดยการดึงสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มาร่วมสร้างขีดความสามารถ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานธุรกิจไทย ไปแข่งขันในตลาด AEC ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งในอนาคตจะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาอื่นในอีกหลายสาขาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งเน้นสร้างศักยภาพ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ ให้กับผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งเป็นรากฐานที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มีศักยภาพ