ก.อุตฯลงMOUกับเอกชนพัฒนาอุตฯสีเขียว

ก.อุตฯลงMOUกับเอกชนพัฒนาอุตฯสีเขียว
นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เชิงพื้นที่ ระหว่าง กรมโรงงานอุตสหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กับ 4 ภาคเอกชน คือ บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) และบริษัท ไออาร์พีซี โดยระบุว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เร่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งได้มอบหมายให้ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาคัดเลือกพื้นที่อุตสาหกรรม เข้าร่วมวิเคราะห์ข้อมูลหาจุดเด่นในแต่ละพื้นที่  เพื่อพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม ให้อุตสาหกรรมเกิดความยั่งยืนควบคู่กับชุมชน  ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาใน 5 มิติ คือ มิติทางด้านกายภาพ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม มิติทางสังคม และมิติการบริหารจัดการ โดยต่อจากนี้ การพัฒนาของอุตสาหกรรมในพื้นที่ จะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน