ครม. ทุ่มงบ 1.6 พันล. ปรับโฉม ดอนเมือง

ครม. ทุ่มงบ 1.6 พันล. ปรับโฉม ดอนเมือง
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมกิจการการขนส่งทางอากาศของประเทศ และบรรเทาความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมไปถึง ใช้เป็นท่าอากาศยานสำรอง ในกรณีเกิดสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นความต้องการในการใช้ท่าอากาศยาน ทั้ง 2 แห่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสั่งการให้ทางกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มศักยภาพรองรับสายการบินที่จะย้ายเข้ามาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท รวมทั้งการปรับปรุงพื้นผิวรันเวย์ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งจะมีการเปิดให้เป็นทางการอย่างเต็มรูปแบบในเดือน ต.ค. นี้ นายชลิตรัตน์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง อย่างครบวงจร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เสนอ ซึ่งครอบคลุมถึงปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ กายภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการบริหารจัดการ ได้มีการจัดการทำแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระยะยาว และขอให้ทางจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก กำหนดแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อให้อุตสาหกรรมสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีการตรวจสอบระบบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ทั้งโรงงานที่ยังไม่ได้คุณภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และโรงงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องเร่งลดมลพิษของโรงงานต่างๆ ซึ่งทางจังหวัดจะต้องมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้งให้ทางกระทรวงมหาดไทย กลับไปดำเนินการวางผังเมืองมาบตาพุด ด้วยการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชัดเจน ระหว่างพื้นที่สีเขียว พื้นที่ชุมชน และพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรับทราบรายงานดำเนินโครงการตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินจากงบกลางสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 71 โครงการ รวมกว่า 3,075 ล้านบาท พบว่า มีส่วนราชการเจ้าของโครงการ ยังไม่ส่งแผนงานและรายละเอียดเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ ทำให้คณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดส่วนราชการ ให้ดำเนินขอรับงบประมาณจัดสรรภายในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังได้อนุมัติในหลักการในโครงการเร่งด่วนในการประชุม ครม.สัญจร ภาคตะวันออก จำนวน 34 โครงการ วงเงินกว่า 516 ล้านบาทนายชลิตรัตน์ ยังกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติ แต่งตั้งให้ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร อดีตตำรวจติดตาม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติแต่งตั้ง ร.ต.วิโรจน์ จงชาณสิทโธ เข้าดำรงในตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย แทนคนเก่าที่หมดวาระลง