ประกันสังคมเผยไตรมาส 1 ปี มีผลตอบแทนจากการลงทุนกว่า 13,000 ล้านบาท

ประกันสังคมเผยไตรมาส 1 ปี มีผลตอบแทนจากการลงทุนกว่า 13,000 ล้านบาท

ประกันสังคมเผยไตรมาส 1 ปี มีผลตอบแทนจากการลงทุนกว่า 13,000 ล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กองทุนประกันสังคมสร้างผลตอบแทนกว่า 13,000 ล้านบาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผย ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (ม.ค. – มี.ค.61) กองทุนประกันสังคมสร้างผลตอบแทนกว่า 13,000 ล้านบาท

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

สถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ 31 มีนาคม 2561 มีเงินลงทุนจำนวน 1.79 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล จำนวน 1.25 ล้านล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 540,000 ล้านบาท

โดยเงินลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น หลักทรัพย์ที่มีความมั่งคงสูงร้อยละ 79 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 21 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ที่กำหนดกรอบการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 และอยู่ภายใต้ค่าความเสี่ยงที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมได้จำนวน 13,389 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิ จำนวนการใช้บริการของผู้ประกันตน ทั้ง 7 กรณี อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จำนวนสถานประกอบการ รวมทั้งข้อมูลการลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook