เร่งแก้กฎหมายก่อนลอยตัวราคาน้ำตาลทราย

เร่งแก้กฎหมายก่อนลอยตัวราคาน้ำตาลทราย
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งแก้ไขพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เพื่อนำไปสู่การลอยตัวราคาน้ำตาลให้เป็นไปตามกลไกตลาด และให้ประกาศใช้ได้ทันก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 2560 

​นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งรัดการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ให้เป็นไปตามกรอบการเจรจาหารือเพื่อระงับข้อพิพาทเรื่องน้ำตาลระหว่างไทยกับบราซิล ภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย การยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลทราย การยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ การยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อย รวมทั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

​ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การปรับบทบาทการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย การยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาลทราย อันนำไปสู่การลอยตัวราคาน้ำตาลภายในประเทศให้เป็นไปตามกลไกตลาด และเพื่อให้ประกาศใช้ได้ทันก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นี้ แต่ยังคงไว้ซึ่งระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล โดยที่ผ่านมาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามช่วยกันหาแนวทางและสร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้น และสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งโรงงานและชาวไร่อ้อยตลอดจนผู้บริโภค และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบต่อไป

อย่างไรก็ตาม ​กระทรวงอุตสาหกรรม คาดว่าในฤดูการผลิต 2560/2561 การผลิตน้ำตาลทรายโลกมีปริมาณอยู่ที่ 179.30 ล้านตัน ปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 174.66 ล้านตัน มีปริมาณน้ำตาลเกินดุลอยู่ที่ 4.63 ล้านตัน มีปริมาณน้ำตาลที่สามารถส่งออกอยู่ที่ 62.13 ล้านตัน และมีอุปสงค์การนำเข้า อยู่ที่ 57.62 ล้านตัน กล่าวคือ มีการส่งออกเกินดุลที่ 4.53 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีแรงกดดันพื้นฐานส่งผลต่อราคาตลาดโลก ทำให้ทรงตัวหรือปรับตัวลดลง หากมีการลอยตัวราคาน้ำตาลภายในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่าราคาน้ำตาลภายในประเทศ จะปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาเดิมในฤดูการผลิตก่อนตามภาวะตลาดโลก ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลให้ราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ มีความเป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้บริโภคต่อไป

​ส่วนราคาอ้อยเบื้องต้นฤดูการผลิต 2560/2561 ที่จะเปิดหีบในต้นเดือนธันวาคม 2560 นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 103 ล้านตัน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) เพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต 2560/2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560