EXIM BANK กำไรสุทธิ 9 เดือน 1,016 ล้านบาท

EXIM BANK กำไรสุทธิ 9 เดือน 1,016 ล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

EXIM BANK เผยผลดำเนินงานประจำปี 2560 รอบ 9 เดือนกำไรสุทธิ 1,016 ล้านบาท

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในรอบ 9 เดือนว่า EXIM BANK มีกำไรสุทธิ 1,016 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีเงินให้สินเชื่อคงค้างจำนวน 84,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10,469 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในระหว่างปีจำนวน 18,576 ล้านบาท และมีการชำระคืนของสินเชื่อเดิมบางส่วน ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ (Business Turnover) 115,718 ล้านบาท รวมทั้ง EXIM BANK ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้แข่งขันได้มากขึ้นทั้งทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ มีปริมาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 74,034 ล้านบาท และมีเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่ SMEs 35,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5,023 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.27

ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร (NPL Ratio) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.96 โดยมีสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 3,367 ล้านบาท ลดลง 407 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 7,683 ล้านบาท เป็นสำรองหนี้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 3,413 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินสำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองพึงกันร้อยละ 225.07 ทำให้ธนาคารยังคงดำรงฐานะการเงินที่มั่นคง 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!