เปิดเวทีสัมมนาECO Innovation Forum 2017

เปิดเวทีสัมมนาECO Innovation Forum 2017
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ.ร่วม ส.อ.ท. เปิดเวทีสัมมนา ECO Innovation Forum 2017 ยกระดับนิคมฯไทยสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยุค 4.0

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กนอ.ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 “อีโค อินโนเวชั่น ฟอร์รัม 2017 "ECO Innovation Forum" ภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในบริบทที่ประเทศไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กนอ. ได้ดำเนินการสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวการลงทุน ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนควบคู่ด้วย เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy ให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่สมดุลนำไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลต้องการให้ไทยหลุดพ้นจากการมีรายได้ปานกลางในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และ คุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างความเชื่อมั่นและแสดงศักยภาพในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตที่เน้นเรื่องของการพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืน ทุกภาคส่วนได้รับการดูแล และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันอย่างยังยื่น 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!