ครม.ตั้งธรรมยศปลัดพลังงาน-อนุมัติรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ครม.ตั้งธรรมยศปลัดพลังงาน-อนุมัติรถไฟฟ้าสายสีม่วง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติที่ประชุม ครม. แต่งตั้ง 'ธรรมยศ ศรีช่วย' นั่งปลัดพลังงาน 'อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย' เป็นปลัดDE ขณะ 'กฤษฎา จีนะวิจารณะ' อธิบดีสรรพสามิต พร้อมอนุมัติรถไฟฟ้าสายสีม่วง - เทงบ 760 ล้าน พัฒนาสนามบินอู่ตะเภารับ EEC

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติแต่ตั้งให้นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับอธิบดีในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยแต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องจากนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีคนปัจจุบันจะเกษียณในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ แต่งตั้งนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สศค. แต่งตั้งนายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สบน. และแต่งตั้งนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง

ขณะเดียวกัน ยังแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังอีก 2 ตำแหน่ง คือ นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สศค. และ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

 

 

ครม.อนุมัติสร้างรถไฟฟ้าสีม่วงใต้เงินแสนล.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 23 กิโลเมตร หรือสายสีม่วงใต้ วงเงิน 101,112 ล้านบาท  โดยให้ รฟม. ประกวดราคางานก่อสร้างงานโยธาได้ แต่จะลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาได้ เมื่อทำ EIA แล้วเสร็จ โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ วงเงิน 15,945 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ 85,167 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน 2561 และจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 

ขณะที่ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น วงเงิน 760 ล้านบาท เพื่อให้กองทัพเรือใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อรองรับโครงการสำคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ อีอีซี 

นอกจากนี้ ครม. มีมติอนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน วงเงิน 1,402 ล้านบาท จากเดิมเคยอนุมัติไว้ 1,255 ล้านบาท