ไทย-นิวซีแลนด์กระชับสัมพันธ์การค้าลงทุน

ไทย-นิวซีแลนด์กระชับสัมพันธ์การค้าลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทย-นิวซีแลนด์ ลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าเสรี กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของนิวซีแลนด์ ได้ร่วมลงนามพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 3 ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย -นิวซีแลนด์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พิธีสารดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการปรับเพิ่มปริมาณเพดานการนำเข้าสินค้าที่มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ สำหรับผลิตภัณฑ์นม 3 รายการ โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2560 และปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีจนถึงปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้าและความต้องการนำเข้าสินค้าดังกล่าวของประเทศ โดยที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด และได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียจากการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมหารือ โดยยืนยันไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมโคนมในประเทศแน่นอน