ก.อุตฯลุยRoadmapเร่งพัฒนา4.0ช่วยSME

ก.อุตฯลุยRoadmapเร่งพัฒนา4.0ช่วยSME
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้า Roadmap เร่งพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ช่วยเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Industry4.0 Roadmap มิติใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 ว่าขณะนี้ภาคการผลิตทั่วโลกกำลงปรับเปลี่ยนการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจองประเทศให้เติบโตอย่างสมดุล สร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน ซึ่งแม้เศรษฐกิจจะเติบโตแต่ยังเผชิญปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำของความมั่นคงและความไม่สมดุลในการพัฒนา รัฐบาลจึงเห็นความสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ ภายใต้โมลเดลไทยแลนด์ 4.0 

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำ Roadmap ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย โดยกำหนดแผนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ซึ่งในปีนี้นำร่องในอุตฯยานยนต์และชิ้นส่วน หุ่นยนต์ เคมีชีวภาพ และอาหารแปรรูป ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม 4.0 ( Ecosystem) ให้ความสำคัญการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC) เป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์และเป็นฐานการผลิต 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งกำหนดเป้าหมายแผนการลงทุน 1.5 ล้านล้านบาท ใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์ การสนับสนุนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 โดยการสร้างเครือข่ายและกลไกความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0  โดยในปี 2561 มีการวางแผนพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม จำนวน 100,000 คน รวมถึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ผ่านการสนับสนุนมาตรการทางการเงิน ผ่านโครงการสินเชื่อและกองทุน ของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน รวมวงเงิน 38,000 ล้านบาท