ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือระดับชาติ

ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือระดับชาติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จัดแข่งขันฝีมือ กระตุ้นเยาวชนสร้างมูลค่าเพิ่มในอาชีพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนา ทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีความต้องการแรงงานประเภทช่างฝีมือจำนวนมาก ซึ่งการแข่งขันฝีมือช่างเป็นวิธีการหนึ่ง ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือ และเป็นเวทีสำหรับการแสดงศักยภาพและความสามารถด้านทักษะฝีมือแรงงานในระดับเยาวชน ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเข้าแข่งขันระดับชาติ และเป็นเส้นทางก้าวไปสู่การแข่งขันระดับอาเซียน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดการตื่นตัว และสนใจที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานสากล และเห็นความสำคัญของการเป็นแรงงานฝีมือ และสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อ ในสาขาอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้ารวมแข่งขันทั่วประเทศ 3,097 คนโดยในวันที่ 21 จะเป็นพิธีปิดการแข่งขัน ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี