กษ.MOUเดินหน้าAgri-Mapพัฒนาครบวงจร

กษ.MOUเดินหน้าAgri-Mapพัฒนาครบวงจร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนาม MOU โครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกครบวงจร

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าภาคเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้หลักของคนส่วนใหญ่ซึ่งมีอาชีพทำการเกษตร ทั้งพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่สำคัญ ประกอบกับเกษตรกรรายย่อยมักประสบกับปัญหารายได้ต่ำ เนื่องจากความผันผวนทางการตลาด และการขาดการวางแผนจัดการการผลิตที่ดี และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการเพาะปลูกในแปลงของตนเอง ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมมือกันจัดทำระบบบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ภายใต้ชื่อโครงการ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือAgri - Map โดยนำเอาข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน ไปใส่ในระบบโมบายด์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้สามารถใช้งานได้ง่าย  และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร รวมทั้งนักวิชาการต่าง ๆ ที่ต้องการนำเอาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิตด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ตลอดทั้งการปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยไม่บุกรุกในพื้นที่ป่า และมีส่วนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้สอดคล้องกับตลาด