ก.คมนาคมสำรวจออกแบบถนนสายหลักจ.เลย

ก.คมนาคมสำรวจออกแบบถนนสายหลักจ.เลย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบถนนสายหลักและถนนผังเมืองรวม จังหวัดเลย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการให้บริการระบบขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง โดยดูแลรักษา ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสายหลักและสายรองให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค สำหรับจังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย เป็นต้น มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 21 มีขนาด 2 ช่องจราจร ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่น ส่งผลให้การจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและฤดูกาลท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ทล. และ ทช. จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบ ศึกษาผลกระทบด้านการขนส่งและจราจร จัดทำแนวสายทาง และรูปแบบโครงการ ตลอดจนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น