ก.แรงงานปั้นบุคลากรต้นแบบด้านโลจิสติกส์

ก.แรงงานปั้นบุคลากรต้นแบบด้านโลจิสติกส์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ติวเข้ม ข้าราชการ ปั้นบุคลากรคุณภาพ ต้นแบบด้านโลจิสติกส์ รับยุค 4.0

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2560 จำนวน 7 ด้าน กพร.จึงต้องเตรียมบุคลกรของกรมและพนักงานในสถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ ให้มีความพร้อม โดยร่วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้ ให้กับบุคลากร เน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้าน Professional Logistics Instructor towards Thailand 4.0 

ทั้งนี้หลังจากฝึกอบรมแล้วเสร็จ จะมีการติดตามผล 3 เดือน เพื่อประเมินความรู้ความสามารถโดยในปี 2560 มีเป้าหมายดำเนินการ 17,840 คน ดำเนินการแล้ว 15,809 คน