ก.ล.ต.สั่งพักบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบบริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จำกัด (บริษัท เอสแอลฯ) และผู้ประเมินหลักรายนายภาณุธัช โพธิ์ทอง สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน เนื่องจากปฏิบัติงานประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนของบริษัท เอสแอลฯ และนายภาณุธัช พบว่า นายภาณุธัชซึ่งเป็นผู้ประเมินหลักที่ลงชื่อในรายงานการประเมินได้ยินยอมให้บริษัทประเมินอื่นที่ ก.ล.ต. เคยมีคำสั่งไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และจัดทำรายงานประเมินให้แก่ลูกค้าในนามของบริษัท เอสแอลฯ โดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็นในการใช้ผู้ประเมินเพิ่มเติม ซึ่งสะท้อนให้เห็นข้อบกพร่องในระบบงานของบริษัท
การกระทำของบริษัท เอสแอลฯ และนายภาณุธัชข้างต้น เป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ต้องไม่จ้างหรือส่งงาน หรือยินยอมให้บุคคลอื่นทำงานประเมินให้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอ้างอิงหรือใช้ชื่อของผู้ประเมิน เว้นแต่จะเป็นผู้ประเมินร่วมหรือผู้ประเมินเพิ่มเติม รวมทั้งบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ต้องมีหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ชัดเจน รัดกุม และเพียงพอ รวมทั้งมีระบบงานควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย ดังนั้น การกระทำข้างต้นจึงเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายบริษัท เอสแอลฯ และผู้ประเมินหลักรายนายภาณุธัช เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560