คค.ยกระดับพัฒนาโครงข่ายขนส่งสินค้าชายฝั่ง

คค.ยกระดับพัฒนาโครงข่ายขนส่งสินค้าชายฝั่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม ออกยุทธศาสตร์ยกระดับการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุมการยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย โดยระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับผลการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย ผ่านท่าเรือชายฝั่ง ท่าเรือลำน้ำและชายฝั่งที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบริหารจัดการ และการพัฒนาพื้นที่หลังท่า เส้นทางนำร่องสุราษฎร์ธานี-อ่าวไทยตอนบน เป็นต้น โดยทั้งหมด ได้มอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศพิจารณาต่อไป