กรมพัฒนาธุรกิจฯสร้างสำนักงานบัญชีคุณภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจฯสร้างสำนักงานบัญชีคุณภาพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เร่งสร้างสำนักงานบัญชีคุณภาพ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดทำระบบ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ทางกรมฯ จะเร่งสร้างมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพขยายบทบาทในเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ปรับเปลี่ยนรูปแบบสำนักงานบัญชีแบบดั้งเดิมให้เป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล เป็นการให้บริการด้านการทำบัญชีแก่ลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอย่างมีระบบรวดเร็ว ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยบริหารจัดการระบบบัญชี  ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ ให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ลดการใช้กระดาษ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมียุทธศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สู่ Digital Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็น Smarts Enterprises