ธ.กรุงไทยร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ธ.กรุงไทยร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดงานประกาศพันธกิจธนาคารกรุงไทยร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในการประกาศพันธกิจ One in Compliance หรือ วัน อิน คอมแพลนและเปิดตัวโครงการ KTB Compliance Champion เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างความไว้วางใจสาธารณะ หรือ  Public Trust 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า  ธนาคารให้ความสำคัญในการสร้าง Public Trust โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้องตระหนักถึงความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น อีกทั้งการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในธนาคารเป็นการวางรากฐานของการสร้าง Public Trust ที่มั่นคง

ด้าน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารจะร่วมกับบริษัทในเครือผลักดันให้เกิด Public Trust ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่สำคัญคือความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็น One KTB เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารดำเนินธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการเป็นธนาคารที่ลูกค้าไว้วางใจ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากสังคม