ครม.เว้นภาษีสำหรับรางวัลส่งเสริมe-payment

ครม.เว้นภาษีสำหรับรางวัลส่งเสริมe-payment
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ราชการจ่ายให้เป็นเงินรางวัลตามโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอกนิกส์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอหลักการร่างพระราชบัญญัติออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ราชการจ่ายให้เป็นเงินรางวัลตามโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอกนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเพย์เมนท์

สำหรับสาระสำคัญได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ราชการจ่าย หรือเงินชิงโชคจากโครงการอีเพย์เมนท์สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเดบิตในการชำระสินค้าและบริการ โดยไม่ต้องนำเงินรางวัลมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อถึงกำหนดยื่นเสียภาษี สำหรับเงินรางวัลที่ 1 ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2560 เป็นต้นไป โดยยังต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 5 ของเงินที่ได้รับ