นครสวรรค์จัดอบรมคนใจหินเลิกเหล้าเข้าพรรษา

นครสวรรค์จัดอบรมคนใจหินเลิกเหล้าเข้าพรรษา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลนครนครสวรรค์ อบรมโครงการร้อยดวงใจ สู่คนหัวใจหิน เลิกเหล้าครบพรรษา

ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการร้อยดวงใจ สู่คนหัวใจหิน เลิกเหล้าครบพรรษา โดยเทศบาลนครนครสวรรค์จัดโครงการดังกล่าวนี้ขี้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน และพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ มีความรู้ ความเข้าใจจนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสุรา ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา โดยหัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พิษภัยที่เกิดจากแอลกอฮอล์ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวิธีการเลิกดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี อีกทั้งมีการรับสมัครผู้สนใจ ลด ละ เลิกเหล้า ด้วยความสมัครใจ พร้อมชี้แจงขั้นตอน รายละเอียดในการส่งต่อเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไป โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลอุทัยธานี และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์