BOIผนึก5หน่วยงานรัฐเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง

BOIผนึก5หน่วยงานรัฐเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอผนึกกำลัง 5 หน่วยงานรัฐ เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูงหาผู้เชี่ยวชาญป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง หรือ Strategic Talent Center (STC) เป็นความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว ซึ่งจะมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อรองรับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดย ศูนย์ STC จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน บุคลากรที่มีทักษะสูง สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนประสานงานเรื่องการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงานให้แก่บุคคลที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศ  โดยจะช่วยให้บริษัททั้งไทยและต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย สามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น