ก.แรงงานทำประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์แรงงาน

ก.แรงงานทำประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์แรงงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2560 - 2564

นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)  ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากเน้นย้ำถึงทุกส่วนราชการให้ขับเคลื่อนประเทศและจะต้องทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ เห็นความสำคัญของบ้านเมือง ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความตื่นตัว ทั้งนี้สำหรับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น คือ 1) การพัฒนายุทธศาสตร์แรงงาน 2) การบริหารจัดการและบริการข้อมูลด้านแรงงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และ 4) การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 การรับฟังความเห็นจากหน่วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ มีผู้แทนจากภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง มาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะนำมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) และจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี  ที่ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย