กรมฝนหลวงจัดฝึกอบรมพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง

กรมฝนหลวงจัดฝึกอบรมพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมฝนหลวง จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวเกี่ยว พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากรปรับตัวและตอบรับการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็น 'Smart Officer'

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามนโยบาย "Smart Officer" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย มีอุดมการณ์และจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเข้าใจนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้มีการฝึกอบรมโครงการเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง สอดรับกับนโยบาย "Smart Officer" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ต้องการให้บุคลากรสามารถปรับตัวและเรียนรู้กับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุที่เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการบริหารงานขององค์กร