กนอ.เปิดหลักสูตรเข้มป้องกันอัคคีภัยในนิคม

กนอ.เปิดหลักสูตรเข้มป้องกันอัคคีภัยในนิคม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การนิคมอุตสาหกรรม เข้มแผนป้องกันอัคคีภัยโรงงานในนิคมฯ เปิดหลักสูตรติวบุคลากรพร้อมรับมือ ดึงเชื่อมั่นการลงทุนใน EEC

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พบว่าแนวโน้มของการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการสูงขึ้น เนื่องจากการจัดเก็บวัตถุอันตรายที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ความบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ เช่น ระบบไฟฟ้า หรือการวางระบบป้องกันอัคคีภัยที่ไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจจะนำไปสู่การเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ให้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการความปลอดภัย พร้อมทั้งมีระบบการดำเนินงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถนำหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและแผนป้องกันอัคคีภัยในโรงงานนำไปใช้ได้จริง ในกรณีที่เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน และควบคุมช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่อาจจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดย กนอ. วางหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำนิคมฯ และ เจ้าหน้าที่โรงงานในนิคมฯต่างๆให้มีแผนการป้องกันอัคคีภัยจากการประกอบกิจการในนิคมฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันอัคคีภัย   ในสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญต่อการลดความสูญเสียต่อธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและส่งเสริมให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC