อภิรดีสั่งติวเข้มพณ.จว.ดูแลสินค้าเกษตร

อภิรดีสั่งติวเข้มพณ.จว.ดูแลสินค้าเกษตร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งติวเข้มพาณิชย์จังหวัดรับมือสินค้าเกษตร ดูแลเกษตรกรล่วงหน้าไม่ให้ผลผลิตราคาตกต่ำ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก โดยดำเนินนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั้งสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสินค้าผลไม้ ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กลุ่มเกษตรกร เพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้ซื้อและผู้บริโภค โดยให้พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวกลางประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ โดยในวันพรุ่งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนโยบายเร่งด่วน และการเตรียมการรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่จะออกสู่ตลาด ไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากผลผลิตราคาตกต่ำ