กสร.จัดประชุมเสริมความรู้แรงงานต่างด้าว

กสร.จัดประชุมเสริมความรู้แรงงานต่างด้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมความรู้ ความเข้าใจดูแลแรงงานต่างด้าว

นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว รุ่นที่ 3-4 ว่า การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 100 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและกระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพิ่มมากขึ้นให้สามารถประสานความร่วมมือกับกสร.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย จำนวน 2.6 ล้านคน พร้อมคาดว่ายังมีแรงงานต่างด้าวอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงาน

อย่างไรก็ตาม กสร.ได้ดำเนินในการส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฎิบัติ ควบคู่ไปกับการตรวจบังคับใช้กฎหมายโดยพนักงานตรวจแรงงาน นอกจากนี้ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของแรงงานต่างด้าว องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ซึ่งเครือข่ายฯเหล่าจะช่วยในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานต่างด้าว และแจ้งเบาะแสการใช้แรงงานไม่เป็นธรรมเพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมากขึ้น