รสก.เร่งวางยุทธศาสตร์งานระยะสั้น5ปี

รสก.เร่งวางยุทธศาสตร์งานระยะสั้น5ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สคร. มอบหมายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งวางยุทธศาสตร์ดำเนินงานระยะสั้น 5 ปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ได้รายงานในที่ประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง สคร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแม่บทรัฐวิสาหกิจทั้ง 55 แห่ง เพื่อนำเป็นแผนงานปี 2560 และนำไปเป็นยุทธศาสตร์ดำเนินงานระยะสั้น 5 ปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีบง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มั่นคง และยั่งยืนในระยะต่อไป

สำหรับที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. ได้มอบหมายให้ สคร. และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. จัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจตามรายสาขา และประชุมร่วมกับผู้บริหารทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจตามแผนระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนระยะ 20 ปี (2560-2579) ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานนั้น จะกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดองค์กร ผู้บริหาร คณะกรรมการ โดยจะนำผลงานรายปีเป็นตัวประกอบการพิจารณา