กพร.ร่วมญี่ปุ่นเพิ่มขีดความสามารถแรงงาน

กพร.ร่วมญี่ปุ่นเพิ่มขีดความสามารถแรงงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กพร. จับมือญี่ปุ่น พัฒนาแรงงานไทย เพิ่มขีดความการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจระดับชาติและนานาชาติ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสากล รองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นจึงร่วมมือกับประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลอย่างประเทศญี่ปุ่น เช่น ร่วมกับสมาคมพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น อันเป็นองค์กรหลักภายใต้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคม ประเทศญี่ปุ่น ในการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการประเมินทักษะฝีมือแรงงาน ที่ทางญี่ปุ่นสนับสนุนให้ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างและปรับปรุงระบบการประเมินผลทักษะ โดยการถ่ายทอดระบบการทดสอบและฝึกอบรมทักษะแบบญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้นในภาครัฐและเอกชน ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และการทดลองการประเมินทักษะเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการประเมินทักษะ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการทดลองประเมินผลทักษะ โดยใช้หน่วยงานในสังกัด กพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เทคโนโลยีชั้นสูงฯสมุทรปราการ เป็นสถานที่ฝึกอบรม หลังจากผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับแรงงานในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงได้อย่างประสิทธิภาพ